Reklambudskapen skall utformas på ett sätt som gör dem lättlästa och snabbuppfattade.

Detta gör att reklam både blir trafiksäker och uppfattas bättre av förbipasserande.

Budskapen ska vara utformade i enlighet med internationella handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

Här citeras Artikel 1 – grundläggande principer:
“Marknadskommunikation skall vara laglig, hederlig och vederhäftigt samt får ej utformas på ett stötande sätt. Marknadskommunikation skall utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar. Den skall vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet allmänt uppfattas som en god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen skadas”

Särskilda bestämmelser avseende åsiktsannonsering
Utöver ovanstående tillkommer även särskilda bestämmelser avseende åsiktsannonsering.

Åsiktsannonser är annonser som har till syfte att främja en sak eller en idé, politiska åsikter, religiösa åsikter eller åsikter i intressefrågor. Åsiktsannonseringen delas upp i flera delar – reklam för hjälporganisationer, reklam för politiska partier (politisk reklam) och övrig åsiktsannonsering.

Hjälporganisationer annonserar i enlighet med vad som i övrigt gäller för annonsering och berörs inte av följande särskilda riktlinjer för åsiktsannonser.

För åsiktsannonsering är respekten för det demokratiska statsskickets grundidéer, principen om alla människors lika värde och den enskilda människans frihet och värdighet särskilt viktig. Annonser eller annonsörer får inte misskreditera, överse med eller uppmana till diskriminering på grund av etnicitet, kön, religion, ålder, handikapp, sexuell läggning, eller på annat sätt befästa fördomar.
Vid åsiktsannonsering är även insyn och transparens i annonsörens verksamhet viktig.
Avsändaren i alla åsiktsannonsering ska vara tydlig och anges i varje annons.
Politiska partier som vill annonsera informeras om att syftet med kampanjen förväntas vara att föra fram sin egen politik.

Inskränkningar
Grundat i ovanstående har Expomood dessutom följande inskränkningar:
Reklam för läkemedel, tobak, alkohol eller andra droger är ej tillåtet
Reklam innehållande pornografiska eller på annat sätt sexuellt laddade budskap är ej tillåtna

Beslutanderätt om publicering
Expomood har med sin personal alltid slutgiltig beslutanderätt gällande vad som ska visas och vad som inte ska visas i de mediekanaler vi förfogar över. Expomood följer alltid Reklamombudsmannens rekommendationer och riktlinjer.

Emil Eskilsson

support@moodworld.com